Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Csökkentett munkaidejű foglalkoztatás támogatása

A Kormány a 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletével a munkáltatók és munkavállalók részére kedvező irányban módosította a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás szabályait. A támogatás igénylése egyszerűbbé vált és címzetti körét kiszélesítették. A módosított szabályok 2020. április 29. napján lépnek hatályba, tehát ekkortól kezdve lehet a módosított, könnyített szabályok alapján igényelni a támogatást. Lássuk mik a feltételei a támogatás igénybevételének 2020. április 29. napjától.

 

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • Munkavállaló csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatása.

 • A csökkentett munkaidő fogalma: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti huszonöt százalékát elérő, de a nyolcvanöt százalékát meg nem haladó részmunkaidő.

 • A munkaidő csökkentése nem igényli a munkaszerződés módosítást, ugyanis a korm. rendelet erejénél fogva a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében.

 • A támogatás iránti kérelmet a munkaadónak és a munkavállalónak együttesen kell benyújtania az illetékes kormányhivatalnak.

 • A támogatás a munkavállalót illeti meg.

A veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból igényelhető a támogatás az alábbi feltételek fennállása esetén:

a munkavállaló

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,

 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és

 • nem tölti a felmondási idejét,

 • a munkaadó

 • a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja – ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is – a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében,

 • legalább hat hónapja működik,

 • a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában nem részesül a kérelem benyújtásakor a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 103/2020. Korm. rendelet) szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

 • A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg. A támogatás hónapokban állapítható meg. A támogatás időtartama három hónap.
 • A támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
 • A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető alapbér adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.
 • A támogatás a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható. A támogatás köztehermentes.

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK

A munkavállaló és a munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy

 • csökkentett munkaidőben, és

 • ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára.

Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg.

Ez a gyakorlatban a következőt jelentheti: ha egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozót 6 órában foglalkoztatnak tovább, akkor kötelező megállapodni a fejlesztési időről, 3 hónapra. Ha viszont egy eredetileg 8 órában foglalkoztatott dolgozót 2 órában foglalkoztatnak tovább, akkor itt nem kötelező az egyéni fejlesztési idő, hanem lehetőség.

Az egyéni fejlesztési idő fogalma: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében a támogatás időtartama alatt vagy azt követő két éven belül mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

A munkavállaló a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja

 • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést, és

 • azt, hogy a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek

 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll.

A munkaadó a támogatás igénybevételekor továbbá vállalja

 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig,

 • azt, hogy a támogatás ideje alatt a támogatott munkavállaló tekintetében rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és

 • azt, hogy az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak,

 • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló alapbérét kivéve, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg,

 • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet kivéve, ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg.

A létszámtartási kötelezettség fogalma: a munkaadó kötelezettsége a munkaadóval együttes kérelmet benyújtó munkavállaló munkaviszonyának fenntartására.

A munkaadó a kérelem benyújtásával vállalja, hogy ha a létszámtartási kötelezettségének (amely a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig tart) nem tesz eleget, akkor a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára a létszámtartási kötelezettség nem teljesítésének arányában befizetést köteles teljesíteni. Mentesül a munkaadó e befizetési kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkáltató azonnali hatályú felmondása, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

A támogatást a munkavállaló köteles visszafizetni, ha az részére a jogszabályban meghatározott, a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

A munkaadó a folyósított támogatás összegének megfelelő mértékű befizetést köteles teljesíteni, ha jogszabályban meghatározott, munkaadóra vonatkozó feltételek hiányában a támogatás a munkavállalója részére nem lett volna megállapítható.

A TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁNAK EGYÉB FELTÉTELEI

A támogatás akkor nyújtható, ha

 • a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn,

 • a munkaadó

  • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott – feltételeinek, valamint e feltételek fennállása a külön jogszabályban meghatározott módon igazolásra kerül, és

  • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és

  • 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,

  • a munkaadó bemutatja, hogy a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás gazdasági indoka a veszélyhelyzettel közvetlen és szoros összefüggésben áll, és hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek.

Nem nyújtható támogatás az Mt. 53. §-a szerinti foglalkoztatáshoz.

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani. Azonos telephely vonatkozásában csak egy alkalommal nyújtható be kérelem. Ugyanazon munkavállaló vonatkozásában csak egy telephely vonatkozásában nyújtható be kérelem. Ugyanazon telephely tekintetében egy időben benyújtott kérelmekre megállapított támogatás ugyanazon időszakra szólhat.

A határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint módosul a munkaszerződés a támogatás időtartamára a csökkentett munkaidő és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a felek a kérelem benyújtását megelőzően már módosították a munkaszerződést.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg. Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet.

A támogatás időtartama és a létszámtartási kötelezettségre vonatkozó idő lejártát követő egy hónap elteltével kizárólag a korábban nem támogatott munkavállalókkal együtt nyújtható be újabb kérelem.

A TÁMOGATÁS MEGSZŰNÉSE

Megszűnik a támogatás,

 • ha a munkavállaló és a munkaadó együttes nyilatkozatban kéri,

 • ha a munkavállaló

 • munkaviszonya megszűnik,

 • a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

 • ha a munkaadó

 • a támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében a 103/2020. Korm. rendelet szerinti támogatásában, vagy uniós forrásból finanszírozott munkahelymegőrző, vagy munkahelyteremtő bérjellegű támogatásban részesül,

 • a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

 • ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül,

 • ha a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, állok rendelkezésére.

Amennyiben a szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás