Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása

1. Működési engedély kiadása

Egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában és annak tartalmának megfelelően van lehetőség. Az engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik, amely lehet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (járási hivatal), vagy az országos tisztifőorvos. Az egészségügyi államigazgatási szerv a működési engedélyt kérelemre, valamint jogszabályban meghatározott esetben hivatalból adja ki.

Az országos tisztifőorvos jogosult kiadni az engedélyt a következő esetekben:

 • fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, in vitro fertilizáció, klinikai genetikai, genetikai tanácsadási, molekuláris genetikai laboratóriumi diagnosztikai, valamint a fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait.
 • Ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt.

 

A járási hivatal jogosult kiadni az engedélyt a következő esetekben:

 • alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén.
 • Ha a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást – a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó közreműködő és személyes közreműködő egészségügyi szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az önálló járóbeteg-szakellátás tekintetében.

 

A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások esetén közreműködő részére működési engedély nem adható.

2. Miket kell tartalmaznia a kérelemnek?

A kérelemben fel kell tüntetni:

 • a kérelmező telephelyét;
 • új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével a kérelmező KSH törzsszámát;
 • amennyiben az egészségügyi szolgáltató a szolgáltatást nem saját tulajdonában lévő ingatlanban végzi, a tulajdonos nevét, székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét;
 • az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának helyét, a rendelési időt és a betegek részére rendelkezésre állás idejét, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejét;
 • az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, szakmakódját, progresszivitási szintjét, ellátási formáját;
 • a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, foglalkoztatási jogviszonyát;
 • a kérelemben foglalt egészségügyi szakmától és ellátási formától függően az ügyeleti, készenléti rendszerben való részvétel módját;
 • ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat;
 • területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátás esetén az önkormányzat által kijelölt körzet megjelölését (körzet száma vagy körzet határai);
 • jogszabály szerint gyógyászati segédeszköznek minősülő termék forgalmazására, kölcsönzésére, javítására irányuló tevékenység esetén azt, hogy sorozatgyártású, egyedi méretvétel alapján készült vagy méretre igazított segédeszközt fog forgalmazni, kölcsönözni, illetve javítani;
 • az egészségügyi szolgáltató fenntartójának nevét;
 • jogszabályban meghatározott egyéb adatokat;
 • az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát.

3. Miket kell mellékelni a kérelemhez?

A kérelemhez mellékelni kell:

 • ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;
 • közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést;
 • az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges tárgyi feltételek – ideértve az ingatlant is – használatának jogcímét igazoló iratot;
 • az egészségügyi szolgáltató e tevékenysége során okozott kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére vonatkozó hatályos felelősségbiztosítási kötvénye másolatát vagy a biztosítási ajánlatot és a befizetett díjról szóló igazolást;
 • az egészségügyi szakma (szakmák) ellátásához szükséges tárgyi feltételek – ideértve a progresszivitási szinthez kapcsolódó feltételeket is – meglétére vonatkozó nyilatkozatot;
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem állnak fenn a működési engedély kiadásának kizáró okai;
 • a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók (orvos, szakdolgozó, nem egészségügyi szakképesítéssel rendelkező) jogszabály szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét;
 • jogszabály által meghatározott szakmai programot;
 • alapellátás esetén a helyettesítő személy nyilatkozatát arról, hogy vállalja a kérelmező helyettesítését;
 • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) történő csatlakozási kötelezettségét a működési engedély véglegessé válását követő 8 napon belül, majd adatszolgáltatási kötelezettségét ezt követően folyamatosan teljesíti.

 

4. Milyen adatokat kér be az egészségügyi államigazgatási szerv?

A működési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:

 • a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett kérelmező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létrejöttének igazolását (cégbejegyzés, cégjegyzékszám, bírósági nyilvántartásba vétel száma központi, illetve nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján),
 • amennyiben a kérelmező egészségügyi szolgáltató már rendelkezik működési engedéllyel, az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá működési engedélye (engedélyei) számát,
 • a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő alábbi adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján:
  • szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése,
  • a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló, jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye.

 

A működési engedélyezési eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv döntésének fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezései véglegessé válnak, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és a fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre.

5. Szemle

A működési engedélyezési eljárás során az egészségügyi államigazgatási szerv szemlét tarthat. Ennek során megvizsgálja, hogy

 • az egészségügyi szolgáltató megfelel-e az engedélyezési kérelemben megjelölt egészségügyi szakmára vonatkozó személyi, tárgyi és szakmai környezeti feltételeknek,
 • az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges helyiségek megfelelnek-e a szakmai és közegészségügyi előírásoknak,
 • az egészségügyi szolgáltató rendelkezik-e a szolgáltatáshoz szükséges egyéb hozzájárulásokkal, engedélyekkel.

 

Ha az egészségügyi szolgáltatónál olyan szervezeti változás következik be, amely nem érinti a székhelyet, telephelyet és a szakmai struktúrát, a jogutód egészségügyi szolgáltató működési engedély kiadása iránti eljárásban szemlét nem szükséges tartani.

Ha az egészségügyi államigazgatási szerv az engedélyezési eljárásban szemlét nem tartott, a működési engedély véglegessé válásától számított hatvan napon belül helyszíni ellenőrzést tart az említett feltételek teljesítésének megvizsgálása érdekében.

A szemléről készült jegyzőkönyvben vagy feljegyzésben az ellátni kívánt egészségügyi szakmánként külön-külön kell rögzíteni a szemle megállapításait.

Amennyiben a szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás