Mikor kérhető erkölcsi bizonyítvány a munkavállalótól?

Mikor kérhető erkölcsi bizonyítvány a munkavállalótól?

A munkáltatók általában valamilyen érdekük védelme érdekében erkölcsi bizonyítványt kérnek a munkavállalóiktól akár a munkaviszony létesítése előtt, akár annak fennállása alatt és a munkakör betöltését vagy a munkaviszony fenntartását büntetlen előélethez kötik. De vajon jogszerűen teszik ezt? Lássuk!

Az erkölcsi bizonyítvány tartalma bűnügyi személyes adat, amelyre a különleges adatok kezelésére és védelmére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A munkavállaló bűnügyi személyes adatát a munkáltató kizárólag abból a célból kezelheti, hogy megállapítsa, hogy törvény vagy a munkáltató belső szabályzata nem zárja-e ki az adott munkakörben történő foglalkoztatást. A munkavállaló bűnügyi személyes adatának kezelése tehát vagy törvényi felhatalmazáson vagy a munkáltató – jogszabályi keretek között meghozott – döntésén alapul.

Erkölcsi bizonyítvány adatainak kezelése törvényi felhatalmazás alapján

Több jogszabály tartalmaz olyan előírást, amely bizonyos munkakörök betöltését, jogviszonyok létesítését büntetlen előélethez köti vagy bizonyos munkakörök betöltését illetve jogviszonyok létesítését kizárja, amennyiben az érintett munkavállaló meghatározott bűncselekmények miatt büntetett előélethez fűződő hátrányok alatt áll. Lássunk néhány ilyen törvényi előírást:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény

Ilyen törvényi rendelkezések vonatkoznak többek között a közalkalmazottakra. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni kívánó személytől kérhető 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány csatolása, amely igazolja, hogy

  • a pályázó büntetlen előéletű és

  • nem áll a Kjt.-ben meghatározott cselekmények miatt büntetőeljárás hatálya alatt;

  • továbbá amennyiben a munkáltató feladatkörébe tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése is tartozik, akkor a pályázónak azt is hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kjt.-ben meghatározott kizáró okok.

Ezeken kívül a munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázati anyag részeként beadott hatósági bizonyítvány a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig őrizhető meg amennyiben a pályázóval közalkalmazotti jogviszony létesítésére nem kerül sor (a pályázati eljárás eredményeként nem az érintettet választják ki). Sikertelen pályázat esetén a pályázati anyagot és annak részeként az erkölcsi bizonyítványt vissza kell juttatni a pályázó részére.

A Kjt. felhatalmazza a munkáltatót arra, hogy indokolt esetben a közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követően felszólítsa a közalkalmazottat arra, hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételét képező körülményeket hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A közalkalmazott 15 napon belül köteles hatósági bizonyítvánnyal igazolni, hogy nem állnak fenn vele szemben kizáró okok.

Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony létrejön, az erkölcsi bizonyítvány adattartalmát a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig) lehet kezelni. Ennek érdekében megfelelő megoldás, ha az erkölcsi bizonyítvány bemutatásának tényéről és adattartalmáról a munkáltató feljegyzést készít és azt őrzi meg a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt.

A Munka Törvénykönyve

A Munka Törvénykönyve (a továbbiakban: Mt.) is felhatalmazza bizonyos esetekben a munkáltatót arra, hogy a munkavállalótól erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérje és kezelje a munkavállaló bűnügyi személyes adatait. Ezek a szabályok olyan munkavállalókra vonatkoznak, akik munkakörüknél fogva tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását vagy gyógykezelését végzik. Az erkölcsi bizonyítvány bemutatása annak igazolására kérhető, hogy a munkaviszonyt létesíteni kívánó személlyel vagy a munkavállalóval szemben nem állnak fenn az Mt. szerinti kizáró feltételek.

Azt a tényt, hogy a munkaviszonyt létesíteni kívánó személy vagy a munkavállaló megfelel ezeknek a feltételeknek, az érintett a munkaviszony létrejötte előtt, vagy a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A munkáltató az Mt. által adott felhatalmazás alapján e feltételeknek való megfelelés ellenőrzése céljából kezeli a munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy valamint a munkavállaló azon személyes adatait, amelyeket az erkölcsi bizonyítvány tartalmaz.

Az így megismert személyes adatokat a munkáltató – amennyiben az érintettel nem létesít munkaviszonyt – a munkaviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig kezeli. Azon érintett bűnügyi személyes adatát azonban, akivel munkaviszonyt létesít, a munkaviszony megszűnéséig vagy megszüntetéséig kezeli.

Rendészeti feladatokat ellátó személyek valamint személy- és vagyonőrök

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 2012. évi CXX. törvény a rendészeti feladatokat ellátó személyek valamint személy- és vagyonőrök esetén is előír feddhetetlen előélethez kapcsolódó elvárásokat. Az érintett személynek a jogviszony létesítésekor igazolnia kell az alkalmazási feltételeket, amelynek erkölcsi bizonyítvány bemutatásával tud eleget tenni.

Erkölcsi bizonyítvány adatainak kezelése a munkáltató döntése alapján

A munkáltató a munkavállaló vagy a munkáltatóval munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy bűnügyi személyes adatát annak vizsgálata céljából is kezelheti, hogy a munkáltató a betölteni kívánt vagy a betöltött munkakörben nem korlátozza vagy nem zárja-e ki a foglalkoztatást.

A munkáltatónak belső szabályzatban/irányelvben/utasításban kell előzetesen rendelkeznie e kizáró és korlátozó feltételekről, amelyek ellenőrzéséhez a munkavállalótól erkölcsi bizonyítvány bemutatása kérhető.

A munkáltató ilyen korlátozó vagy kizáró feltételeket akkor alkalmazhat, ha az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása

  • a munkáltató jelentős vagyoni érdeke,

  • törvény által védett titok,

  • lőfegyver, lőszer, robbanóanyag továbbá mérgező vagy veszélyes vegyi vagy biológiai anyagok, nukleáris anyagok őrzéséhez fűződő érdek

sérelmének veszélyével járna.

A munkáltatónak a belső szabályzatban/irányelvben/utasításban konkrétan meg kell határoznia, hogy milyen esetekben zárja ki vagy korlátozza a munkakör betöltését.

Készíthető másolat az erkölcsi bizonyítványról?

Nem.

A másolat készítése nincs összhangban az adattakarékosság elvével, elegendő az erkölcsi bizonyítvány bemutatásának tényéről és szükség esetén az erkölcsi bizonyítvány tartalmáról feljegyzést készíteni és azt megőrizni. A másolat készítése nemcsak jogszerűtlen, hanem szükségtelen is, ugyanis az eredeti erkölcsi bizonyítvány közokirat, az arról készített egyszerű másolat már nem rendelkezik bizonyító erővel.

Ha a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, állok rendelkezésére.

 

Amennyiben a szolgáltatásaimmal a segítségére lehet, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Honlapunk cookie-kat használ. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás