A közérdekű adatigénylés szabályai

1. Mi számít közérdekű adatnak? Közérdekű adat az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adat. Olyan információ vagy ismeret, amelyet bármilyen módon vagy formában lehet rögzíteni, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. Így különösen a hatáskörre, […]

Az üzleti titok és know-how védelme

A know-how, üzleti titok fogalma Az üzleti életben komoly jelentőséggel bír az a módszer, megoldás, amelyet a gazdasági szereplők a gyakorlatuk során alkalmaznak és segítségével versenyelőnyhöz juthatnak, valamint megkülönbözteti őket mások tevékenységeitől. Ez a műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat, illetve ezek összeállítása a know-how, más néven védett ismeret. A know- how-nak azonosításra alkalmas módon […]

Koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevétele az egészségügyben

2021.08.01. napján hatályba lépett a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet. Az alábbiakban összefoglalom a Korm. rendelet legfontosabb rendelkezéseit: 1. Kire alkalmazandó a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet? A veszélyhelyzet ideje alatt alapellátást, ügyeleti ellátást, járóbeteg-szakellátást, diagnosztikát, fekvőbeteg-szakellátást, mentést igénylő ellátást, betegszállítást, bentlakásos szociális […]

A védjegyoltalom tartalma, megszűnése

1. A védjegyoltalom megszerzése és az oltalmi idő A védjegy jogi oltalma azt a személyt illeti meg, aki a megjelölést törvényi előírásoknak megfelelően lajstromoztatja. Oltalmat szerezhet bármely természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy folytat-e gazdasági tevékenységet. Ha többen közösen kérik a megjelölés lajstromozását, a védjegyoltalmat közösen szerzik meg. Több igényjogosult esetén – ellenkező megjelölés […]

A védjegy fogalma, funkciói és fajtái

1. Mi a védjegy, illetve mi részesülhet védjegyoltalomban? A védjegy grafikailag ábrázolható megjelölés, amely akkor részesülhet oltalomban, ha alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól; valamint, ha a védjegylajstromban olyan módon ábrázolható, hogy a jogalkalmazó szervek és a nyilvánosság egyértelműen és pontosan meg tudja határozni a védjegybejelentő által igényelt, a […]

Személyes közreműködők az egészségügyben

1. Személyes közreműködők Személyes közreműködő az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában. A felek között létrejött közreműködői szerződés […]

Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása

1. Működési engedély kiadása Egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában és annak tartalmának megfelelően van lehetőség. Az engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik, amely lehet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (járási hivatal), vagy […]

Jogesetek az elvesztett vagy ellopott eszközök, dokumentumok kérdéskörében

Sajnos gyakran előfordul, hogy elveszítjük vagy ellopják hordozható eszközeinket, például a telefonunkat vagy laptopunkat. Ilyenkor az adatkezelőnek figyelembe kell venni az adatok védelmének biztosítása érdekében az adatfeldolgozási tevékenység körülményeit, például az eszközön tárolt adatok típusát, a kiegészítő eszközöket, a jogsértés előtt megtett intézkedéseket. Ezek az elemek befolyásolják az incidens lehetséges hatásait. A kockázatértékelés elvégzése nehézkes […]

Jogesetek a téves címzettnek kiküldött levelek kérdéskörében

A mindennapi életben gyakran előforduló kellemetlen helyzet, amikor egy üzenetet rossz címzettnek küldünk el és nem a célzott személy kapja meg. Tévesen címzett levelek kiküldésekor a kockázati forrás belső emberi hiba következménye, azaz nem egy rosszindulatú cselekedet vezet a jogsértéshez, hanem egyszerű figyelmetlenség. Az adatkezelő számára kevés megoldási lehetőség áll rendelkezésre utólagosan, így a megelőzés […]

10.000.000,-Ft-os adatvédelmi bírság egészségügyi és más személyes adatok jogosulatlan megismeréséért és adatbiztonsági intézkedések elmulasztásáért – Hírek a NAIH gyakorlatából

1. A tényállás ismertetése A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból indított eljárást adatvédelmi incidenssel kapcsolatban. A Hatósághoz egy közérdekű bejelentés érkezett, amelyhez a bejelentő egy neki továbbított e-mail üzenetet és annak mellékleteként egy Excel táblázatot csatolt. Az e-mail aláírója az Ügyfél volt, amelyet Budapest Főváros Kormányhivatala, XI. Kerületi Hivatala, Hatósági Főosztály, Népegészségügyi Osztálya küldött […]