Mit tegyünk adatvédelmi incidens esetén?

adatvédelmi incidens

Nincs olyan adatkezelő, aki ne szembesült volna már adatvédelmi incidenssel, azaz például a személyes adatok elvesztésével, vagy jogosulatlan személy részére történő átadásával. Ilyen esetekben kiemelt jelentőséggel bír az adatvédelmi incidens gyors felismerése, szakszerű kezelése és a jogszabály által előírt kötelezettségek szák határidőn belül történő kezelése. A gyors reagálás akár pénzben kifejezhető előnnyel járhat. Mit kell […]

Egyéves az Adat Szalon

Egy éve hívtuk életre az Adat Szalon elnevezésű eseménysorozatot, amelynek célja az adatvédelem dinamikusan változó területén összehozni az adatvédelemmel foglalkozó szakembereket, megvitatni az adatvédelem legaktuálisabb kérdéseit és a különböző hátterű szakértők tudásának, tapasztalatának összegzésével kialakítani a legjobb gyakorlati megoldásokat. Az Adat Szalon minden páratlan hónap második csütörtökén offline, a páros hónapok második csütörtökén pedig online […]

Elhunyt személy egészségügyi dokumentációjának megismerése

1. Elhunyt személy egészségügyi dokumentációjának megismerése A Ptk. 2:4. § szakasza alapján „A jogképesség a halállal szűnik meg.” Az ember halálával megszűnnek személyiségi jogai is. A Ptk. 2:50. § szakasza alapján az elhunyt személy hozzátartozóját, valamint azt a személyt, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített kegyeleti jog illeti meg, amely alapján jogosult a meghalt ember […]

Másolatkészítési díj az egészségügyben

1. A másolatkészítési díj A GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján „Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt […]

A személyes adatokhoz való hozzáférés az egészségügyben II.

1. Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog Az Eütv. 24. § (6) bekezdése alapján a cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt illeti meg. E személyek a cselekvőképes beteg által korábban megfelelő formában tett nyilatkozattal megjelölt személy (ez pl. akkor fordulhat elő, ha a beteg az Eütv. […]

A személyes adatokhoz való hozzáférés az egészségügyben I.

A másolatkérési jog, mint a hozzáférési jog részjogosítványa A GDPR 15. cikke alapján az érintettet megilleti a személyes adataihoz történő hozzáférés joga. A GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján a hozzáférési jog részjogosítványa a másolatkérési jog. A GDPR 15. cikk (3) bekezdése szerinti másolatkérési jog tehát kizárólag az érintettet illeti meg. Az érintett az első […]

A kiskorú gyermek törvényes képviselete

Kiskorú gyermek törvényes képviselete A Ptk. 4:146. § (1) bekezdése alapján „a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll”. A Ptk. 4:146. § (2) bekezdése alapján a szülői felügyeleti jog részjogosítványa a kiskorú gyermek törvényes képviseletének joga. Amennyiben a kiskorú nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. A Ptk. 4:224. § szakasza alapján […]

További jogviszony létesítése iránti kérelem – kitöltési útmutató

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 4. § (1) bekezdése alapján „az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható […]

Egészségügyi szolgálati jogviszony II. – másodállás engedélyezése, gyakorlati útmutató

A korábbi bejegyzésemben részletesen foglalkoztam az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további jogviszonya létesítésének eljárási szabályaival. Az alábbiakban néhány konkrét példán keresztül bemutatom, hogy kinek és mire kell kérni az engedély kiadását. Kérdés: Az egyéni vállalkozók megbízási szerződés keretében dolgoznak a magán egészségügyi szolgáltatónál, a bt.-vel vagy kft.-vel rendelkezőknek pedig személyes közreműködői szerződésük van. Ilyen […]

Egészségügyi szolgálati jogviszony I. – másodállás engedélyezése

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkozást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – bizonyos kivételektől eltekintve – kizárólag a Kormány által kijelölt szerv előzetes engedélyével létesíthet. Az 2/2021. OKFŐ utasítás állapítja meg a további jogviszony létesítésének és […]