Koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevétele az egészségügyben

2021.08.01. napján hatályba lépett a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet. Az alábbiakban összefoglalom a Korm. rendelet legfontosabb rendelkezéseit: 1. Kire alkalmazandó a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet? A veszélyhelyzet ideje alatt alapellátást, ügyeleti ellátást, járóbeteg-szakellátást, diagnosztikát, fekvőbeteg-szakellátást, mentést igénylő ellátást, betegszállítást, bentlakásos szociális […]

Személyes közreműködők az egészségügyben

1. Személyes közreműködők Személyes közreműködő az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában. A felek között létrejött közreműködői szerződés […]

Egészségügyi szolgáltatók működési engedélyezési eljárása

1. Működési engedély kiadása Egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában és annak tartalmának megfelelően van lehetőség. Az engedélyezési eljárás lefolytatása és a működési engedély kiadása az egészségügyi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozik, amely lehet a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (járási hivatal), vagy […]

Elhunyt személy egészségügyi dokumentációjának megismerése

1. Elhunyt személy egészségügyi dokumentációjának megismerése A Ptk. 2:4. § szakasza alapján „A jogképesség a halállal szűnik meg.” Az ember halálával megszűnnek személyiségi jogai is. A Ptk. 2:50. § szakasza alapján az elhunyt személy hozzátartozóját, valamint azt a személyt, akit az elhunyt végrendeleti juttatásban részesített kegyeleti jog illeti meg, amely alapján jogosult a meghalt ember […]

Másolatkészítési díj az egészségügyben

1. A másolatkészítési díj A GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján „Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt […]

A személyes adatokhoz való hozzáférés az egészségügyben II.

1. Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog Az Eütv. 24. § (6) bekezdése alapján a cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog a 16. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyt illeti meg. E személyek a cselekvőképes beteg által korábban megfelelő formában tett nyilatkozattal megjelölt személy (ez pl. akkor fordulhat elő, ha a beteg az Eütv. […]

A személyes adatokhoz való hozzáférés az egészségügyben I.

A másolatkérési jog, mint a hozzáférési jog részjogosítványa A GDPR 15. cikke alapján az érintettet megilleti a személyes adataihoz történő hozzáférés joga. A GDPR 15. cikk (3) bekezdése alapján a hozzáférési jog részjogosítványa a másolatkérési jog. A GDPR 15. cikk (3) bekezdése szerinti másolatkérési jog tehát kizárólag az érintettet illeti meg. Az érintett az első […]

A kiskorú gyermek törvényes képviselete

Kiskorú gyermek törvényes képviselete A Ptk. 4:146. § (1) bekezdése alapján „a kiskorú gyermek szülői felügyelet vagy gyámság alatt áll”. A Ptk. 4:146. § (2) bekezdése alapján a szülői felügyeleti jog részjogosítványa a kiskorú gyermek törvényes képviseletének joga. Amennyiben a kiskorú nem áll szülői felügyelet alatt, gyámság alá tartozik. A Ptk. 4:224. § szakasza alapján […]

További jogviszony létesítése iránti kérelem – kitöltési útmutató

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) 4. § (1) bekezdése alapján „az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható […]

Egészségügyi szolgálati jogviszony II. – másodállás engedélyezése, gyakorlati útmutató

A korábbi bejegyzésemben részletesen foglalkoztam az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek további jogviszonya létesítésének eljárási szabályaival. Az alábbiakban néhány konkrét példán keresztül bemutatom, hogy kinek és mire kell kérni az engedély kiadását. Kérdés: Az egyéni vállalkozók megbízási szerződés keretében dolgoznak a magán egészségügyi szolgáltatónál, a bt.-vel vagy kft.-vel rendelkezőknek pedig személyes közreműködői szerződésük van. Ilyen […]